Standart kör perde

 • Aluminum Steel Dome Head Blind Rivet

  Alýumin polat gümmez kellesi kör perde

  Alýumin gümmezli kör perde, köp sanly programma üçin berk, täze berkidiji.

  Qualityokary hilli alýumin garyndysyndan ýasalan, hiç haçan poslamaýar, gowy poslama garşylygy bar, berk, ýeňil we çydamly.

 • Full Steel Dome Head Blind Rivet

  Doly polat gümmeziň kellesi kör perde

  Aýlawlar obýektleri birleşdirýän hemişelik, ýüplüksiz berkidijilerdir.Perçäni ýerinde saklamak üçin gural bilen deformasiýa edilen kelleden we çeňňekden ybarat.Kör perçinlerde perdäni salmaga kömek edýän we goýlandan soň döwülýän mandel bar.

 • Full Aluminum Dome Head Blind Rivet

  Doly alýumin gümmez kellesi kör perde

  Doly alýumin gümmezli kelleli perçin ýokary plastisitlilige, ýadawlyga çydamly we gaty we galyň. Ulanmak aňsat, ýalpyldawuk we çyglylyga çydamly. Gurluşyk we senagat meýdanlarynda giňden ulanylýar.

 • Dome Head Blind Rivet Stainless Steel

  Gümmez kellesi kör poslamaýan polat

  Bu perçinler poslama garşylygyň iň ýokary görnüşlerinden biri bolan ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalyp, häzirki wagtda bazardaky beýleki enjamlardan has uzak dowam edýär.

  Enjamlarymyz gaty güýçli we içerde we daşarda ulanmak üçin ajaýyp.Poslamaýan perçinler adaty polatdan ýokarydyr we duzly suwda poslama garşylygy üpjün edýär.

 • Aluminum Dome Head Blind Rivet With Large Head

  Uly kelleli alýumin gümmez kellesi kör perde

  Bu önüm açyk uçly kör perde. Önümlerimizde gabyk ýok.Dyrnagyň kellesi doly, tekiz we göni.Aýlaw effekti gowy we gurluşy ykjam.Önüm poslama garşy, poslamaýan we çydamly.Programmalaryň giň toplumy bar.

 • Full Steel Dome Head Blind Rivet With Large Head

  Uly kelleli doly polat gümmez kellesi kör perde

  Bu gümmez kellesi kör perde önümleri polatdan ýasalýar.Has çydamly, has aladasyz, has çeýe we moda bolup biler.Highokary plastisitliligi, ýadawlyga garşylygy gowy we gaty we galyň.Ony dürli ugurlara ulanyp bolýar.

 • Dome Head Blind Rivet With Colorful Painting

  Reňkli boýag bilen gümmeziň kellesi kör

  Daşky görnüşini ýokarlandyrmak bilen önümi ýygnamak wagtynda birleşdirmek ukybyny üpjün edýär.Perçäniň daşky görnüşini gowulandyrmagyň ýa-da sazlamagyň bir usuly, reňk bilen reňk goşmakdyr.Önümimiz reňk goşulan ýa-da gabat gelýän köp sanly programma üçin amatly.

 • Aluminum CSK Head Blind Rivet

  Alýumin CSK kellesi kör perde

  Önümlerimiz ussatlyk bilen ajaýyp, tygşytlamak aňsat we hiline berk gözegçilik edýär.Smoothumşak ýüzüne, poslama garşylygy, gowy stres we güýçli basyşy bar.

 • Full Steel CSK Head Blind Rivet

  Doly polat CSK kellesi kör perde

  Biz Hytaýda kör perdeleri öndürýän öňdebaryjy hünärmen, önümlerimiz ussatlyk bilen ajaýyp, tygşytlamak aňsat we hiline berk gözegçilik edýäris.Smoothumşak ýüzüne, poslama garşylygy, gowy stres we güýçli basyşy bar.Aýlaw effekti gowy we gurluşy ykjam.

 • Full Stainless Steel CSK Head Blind Rivet

  Doly poslamaýan polatdan CSK kellesi kör perde

  Hasaplaýjy perçin, öz deformasiýasy ýa-da päsgelçilik baglanyşygy bilen bölünen bölekdir. Nurbat kellesi birikdirilen bölege doly ýa-da bölekleýin çümýär.Bu gurluş, guralyň ýüzü ýaly tekiz we tekiz ýerlerde köplenç ulanylýar.