GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
 • jin801680@hotmail.com
 • 0086-13771485133

Adaty kör perde

 • Alýumin polat gümmez kellesi kör perde

  Alýumin polat gümmez kellesi kör perde

  Alýumin gümmezli kör perçin, köp sanly programma üçin berk, täze berkitme görnüşidir.

  Qualityokary hilli alýumin garyndysyndan ýasalan, hiç haçan poslamaýar, poslama garşylygy gowy, berk, ýeňil we çydamly.

 • Doly polat gümmeziň kellesi kör perde

  Doly polat gümmeziň kellesi kör perde

  Aýlawlar zatlary birleşdirýän hemişelik, ýüplüksiz berkidijilerdir.Perçäni ýerinde saklamak üçin gural bilen deformasiýa edilen kelleden we çeňňekden ybarat.Kör perçinlerde perdäni salmaga kömek edýän we goýlandan soň döwülýän mandel bar.

 • Uly kelleli alýumin gümmez kellesi kör perde

  Uly kelleli alýumin gümmez kellesi kör perde

  Bu önüm açyk uçly kör perçedir. Önümlerimizde gabyk ýok.Dyrnagyň kellesi doly, tekiz we göni.Aýlaw effekti gowy we gurluşy ykjam.Önüm poslama garşy, poslamaýan we çydamly.Programmalaryň giň toplumy bar.

 • Gümmez kellesi kör poslamaýan polat

  Gümmez kellesi kör poslamaýan polat

  Bu perçinler poslama garşylygyň iň ýokary görnüşlerinden biri bolan ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalyp, häzirki bazardaky beýleki enjamlardan has uzak dowam edýär.

  Enjamlarymyz gaty güýçli we içerde we daşarda ulanmak üçin ajaýyp.Poslamaýan perçinler adaty polatdan ýokarydyr we duzly suw goşundylarynda pos çydamlylygyny üpjün edýär.

 • Alýumin gümmeziniň doly kör perdesi

  Alýumin gümmeziniň doly kör perdesi

  Doly alýumin gümmezli kelleli perçin ýokary plastiklige, ýadawlyga çydamly we gaty we galyň. Ulanmak aňsat, ýalpyldawuk we çyglylyga çydamly. Gurluşyk we senagat meýdanlarynda giňden ulanylýar.

 • Gümmezli kelleli reňkli boýag

  Gümmezli kelleli reňkli boýag

  Daşky görnüşini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda önümi ýygnamak wagtynda birleşdirmek ukybyny üpjün edýär.Perçäniň daşky görnüşini gowulandyrmagyň ýa-da sazlamagyň bir usuly, reňk bilen reňk goşmakdyr.Önümimiz reňk goşulan ýa-da gabat gelýän köp sanly programma üçin amatly.

 • Alýumin CSK kellesi kör perde

  Alýumin CSK kellesi kör perde

  Önümlerimiz ussatlyk bilen ajaýyp, tygşytlamak aňsat we hiline berk gözegçilik edýär.Smoothumşak ýüzüne, poslama garşylygy, gowy stres we güýçli basyşy bar.

 • Uly kelleli doly polat gümmez kellesi kör perde

  Uly kelleli doly polat gümmez kellesi kör perde

  Bu gümmez kellesi kör perde önümleri polatdan ýasalýar.Has çydamly, has aladasyz, has çeýe we moda bolup biler.Highokary plastikligi, ýadawlyga garşylygy gowy we gaty we galyň.Ony dürli ugurlara ulanyp bolýar.

 • Doly polat CSK kellesi kör perde

  Doly polat CSK kellesi kör perde

  Biz Hytaýda kör perdeleri öndürýän öňdebaryjy hünärmen, önümlerimiz ussatlyk bilen ajaýyp, tygşytlamak aňsat we hiline berk gözegçilik edýäris.Smoothumşak ýüzüne, poslama garşylygy, gowy stres we güýçli basyşy bar.Aýlaw effekti gowy we gurluşy ykjam.

 • Doly poslamaýan polat CSK kellesi kör perde

  Doly poslamaýan polat CSK kellesi kör perde

  Hasaplaýjy perçin, öz deformasiýasy ýa-da päsgelçilik baglanyşygy bilen bölünen bölekdir. Nurbat kellesi birikdirilen bölege doly ýa-da bölekleýin çümýär.Bu gurluş köplenç guralyň ýüzü ýaly tekiz we tekiz ýerlerde ulanylýar.