Blörite kör perde

 • Aluminum Seal End Blind Rivet

  Alýumin möhüriniň soňy kör perde

  Qualityokary hilli suw geçirmeýän zawod, kör perdeleri möhürläň.

  Spot kebşirlemeleriň, nurbatlaryň ýa-da boltlaryň ýerine ulanyp boljak arzan, çydamly warianty, alýumin zolaklaryndan has güýçli poslamaz ýa-da poslamaz.

 • Full Steel Seal End Blind Rivet

  Doly polat möhüriň kör perdesi

  Polat möhüriň kör perdesi, kör perdeli täze berkidiji.Diňe amatly ulanmagyň, ýokary netijeliligiň, pes sesiň artykmaçlyklaryna eýe bolman, zähmet güýjüni peseldip biler we ş.m.

  Birleşdiriji bölejigiň gowy möhürlenmegi we kör perdäniň ýadrosyny poslamazlyk ýaly aýratynlyklary bar.

 • Full Aluminum Seal End Blind Rivet

  Doly alýumin möhüriniň kör perdesi

  Alýuminiý möhüriň kör perdesi ýapyk gurluşdyr, edil aýna bilen ýapylan ýadro çekiji pyçak ýadrosy dyrnagyň kellesiniň içine gulplanan ýaly, pyçak çekilýär, ýapylýar, dyrnagyň guýrugynyň ýadrosy daşyna guýulýar. deşigiň gyrasy, oturmak üçin deşik doly ýapyk, dyrnagyň kellesi syzmazlygy, syzmazlygy kepillendirip biler.

 • Full Stainless Steel Seal End Blind Rivet

  Doly poslamaýan polat möhüriň kör perdesi

  Perçinler el bilen gurnamak üçin ýörite düzülendir.Olary paneliň deşiklerinden ýa-da aşaky böleginden çekip bolýar.Olar elastomer materialyndan ýasalyp, berkligi bar.Päsgelçilik ýygnagynda-da çalt gurup bolýar.

  Poslamaýan polatdan ýasalan perçinleriň hemmesi gaty, ýokary dartyş güýji we ýokary gyrkyjy güýji bar we hiç haçan poslamaýar.

 • Aluminum Peel End Blind Rivet

  Alýumin gabygynyň soňy kör perde

  Aýrylyşmak üçin örän amatly çüýrük berkidijiniň täze görnüşi.Pyçak ýaragy ýa-da pyçak ýaragy bolmazdan, has kiçi giňişlikde ýa-da daşky gurşawda özboluşly artykmaçlyklaryny görkezip biler.Iki ýa-da has köp birikdirilen bölekleri, çekiç ýaly ýekeje zat bilen mandrele basyp üstünlikli öwrüp bolýar.

 • Aluminum Multi-Grip Blind Rivet

  Alýumin köp zolakly kör perde

  “Multi-Grip” perçinleriniň giň tutuş diapazony bar, şonuň üçin perçin adatça 2 ýa-da 3 adaty perçinleri çalşyp biler.Inwentarlary azaldyp, işi çaklap biler.Dürli material galyňlygy adatça birnäçe perçin ululygyny talap edýän programmalar üçin amatlydyr.Bu giň tutma diapazony dizaýn çeýeligini ýokarlandyrýar we köp pul tygşytlap bilýän perwent inwentaryny azaldýar.Şeýle hem ululykdaky deşikleri ýerleşdirýärler we titremä we çyglylyga çydamly.

 • Full Steel Multigrip Blind Rivet

  Doly polat köp sanly kör perde

  Doly polat Multigrip kör perçinler, dürli galyňlykdaky materiallar köplenç köp ölçegli perçinleri talap edýän programmalar üçin ýörite döredildi.

  Onda dürli programmalar üçin köpugurlylygy üpjün edýän giň gerim aralygy bar.Şeýle hem, iki ýa-da ondan köp ululykdaky “standart” perdäniň ýerini tutup, perçin sanawyny we bahasyny azaldyp bilerler.

 • Full Steel High-strength Blind Rivet Inter-Lock

  Doly polat -okary güýçli kör çybyk inter-gulp

  Gulplar arasyndaky doly polat Highokary güýçli kör perçinler ýokary güýçli gurluşly, köp gysgyçly, iň ýokary gyrkym we dartyş güýji üpjün etmek üçin döredilen içerki gulplaýjy berkitmelerdir.Içki mehaniki gulp ulgamy 100% mandrel saklamagy, howa çydamly möhüri we güýçli titremä garşy birleşmäni üpjün edýär.

 • Full Steel High-strength Blind Rivet Monobolt

  Doly polat -okary güýçli Kör Rivet Monobolt

  Monobolt ýokary güýçli kör perçinler, gulp çybyklary we agyr ýük goşundylary üçin polo positiveitel deşik doldurmak bilen ýokary güýçli gurluşly kör perçinlerdir.

 • Tri-Fold Blind Rivet

  Üç gatly kör perde

  “Tri-Fold” kör perdesi sazlanylanda ýapylýan kelläniň üstünde üç sany kirpik emele getirýär.Uly galypdan ýasalan kirpikler, gysylan gysgyç güýjüni egrilen materiallara deň we ýuwaşlyk bilen paýlaýar.Mundan başga-da, kirpikleriň uly ýüzügi gaty ýumşak, gözenekli ýa-da döwük bölekleriň üsti bilen perdäniň çekilmeginden ajaýyp gorag hödürleýär.

 • Structural Blind Rivet Hemlock Structural Blind Rivet

  Düzümli kör çybyk Hemlok gurluş kör çybyk

  Highokary dartyş we gyrkym güýji.

  Berk berklik.

  Bogunlar doly suw geçirmeýär.

  Bir taraplaýyn giriş.

  Içki mandreliň gulplanmagy sebäpli berk we ýokary hilli bogun, titremä çydamly.