GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
 • jin801680@hotmail.com
 • 0086-13771485133

Blörite kör perde

 • 4.8 * 12 Ungrip kör perde ýokary güýçli kör perde

  4.8 * 12 Ungrip kör perde ýokary güýçli kör perde

  4.8 * 12 Ungrip kör perde ýokary güýçli kör perde

 • Düzümli kör perde Hemlok gurluş kör perde

  Düzümli kör perde Hemlok gurluş kör perde

  Dokary dartyş we gyrkym güýji.

  Berk berklik.

  Bogunlar doly suw geçirmeýär.

  Bir taraplaýyn giriş.

  Içki mandrel gulpy sebäpli berk we ýokary hilli bogun, titremä çydamly.

 • Doly polat köp görnüşli kör perde

  Doly polat köp görnüşli kör perde

  Doly polat Multigrip kör perçinler, dürli galyňlykdaky materiallar köplenç köp ölçegli perçinleri talap edýän programmalar üçin ýörite döredildi.

  Onda dürli programmalar üçin köpugurlylygy üpjün edýän giň gerim bar.Şeýle hem, iki ýa-da has köp ölçegli “perçin” ýerini alyp, perçin sanawyny we bahasyny azaldyp bilerler.

 • Alýumin gabygynyň kör perdesi

  Alýumin gabygynyň kör perdesi

  Aýlanmak üçin örän amatly, çişirilen berkidijiniň täze görnüşi.Aýry-aýry ýerlerde ýa-da daşky gurşawda pyçak ýaragy ýa-da pyçak ýaragyny ulanmazdan özboluşly artykmaçlyklaryny görkezip biler.Iki ýa-da has köp birikdirilen bölekleri, çekiç ýaly ýekeje zat bilen mandrele basyp üstünlikli öwrüp bolýar.

 • Doly poslamaýan polat möhüriň kör perdesi

  Doly poslamaýan polat möhüriň kör perdesi

  Perçinler el bilen gurnamak üçin ýörite döredildi.Olary paneliň deşiklerinden ýa-da aşaky böleginden çekip bolýar.Elastomer materialyndan ýasalan we berk berkligi bar.Päsgelçilik ýygnagynda-da çalt gurup bolýar.

  Poslamaýan polatdan ýasalan perçinleriň hemmesi gaty, ýokary dartyş güýji we ýokary gyrkylyk güýji bar we hiç haçan poslamaýar.

 • Alýumin möhüriniň doly kör perdesi

  Alýumin möhüriniň doly kör perdesi

  Alýuminiý möhüriň kör perdesi ýapyk gurluşdyr, aýna bilen ýapylan ýadro çekiji perwent çeňňek kellesi dyrnagyň kellesiniň içine gulplanan ýaly, pyçak gutardy, ýapyldy, dyrnak guýrugynyň ýadrosy daşyna guýulýar. deşigiň gyrasy, oturmak üçin deşik doly ýapyk, dyrnagyň kellesi syzmazlygy, syzmazlygy kepillendirip biler.

 • Doly polat möhüriň kör perdesi

  Doly polat möhüriň kör perdesi

  Polat möhüriň kör perdesi kör perçin täze berkidiji.Diňe amatly ulanmagyň, ýokary netijeliligiň, pes sesiň artykmaçlyklaryna eýe bolman, zähmet güýjüni peseldip biler we ş.m.

  Birleşdiriji bölejigiň gowy möhürlenmegi we kör perdäniň ýadrosyny poslamazlyk ýaly aýratynlyklary bar.

 • Alýumin möhüriniň kör perdesi

  Alýumin möhüriniň kör perdesi

  Qualityokary hilli suw geçirmeýän zawod, kör perdeler.

  Bular kebşirlenen kebşirlemeleriň, nurbatlaryň ýa-da boltlaryň ýerine ulanyp boljak arzan, çydamly warianty, poslamaz ýa-da poslamaz, alýumin zolaklaryndan has güýçli.

 • Alýumin köp tutýan kör perde

  Alýumin köp tutýan kör perde

  “Multi-Grip” perçinleriniň giň tutuş diapazony bar, şonuň üçin perçin adatça 2 ýa-da 3 adaty perçinleri çalşyp biler.Inwentarlary azaldyp, işi çaklap biler.Dürli material galyňlygy adatça birnäçe perçin ululygyny talap edýän programmalar üçin amatlydyr.Bu giň tutma diapazony dizaýn çeýeligini ýokarlandyrýar we köp pul tygşytlap bilýän perwent inwentaryny azaldýar.Şeýle hem ululykdaky deşikleri ýerleşdirýärler we titremä we çyglylyga çydamly.

 • Doly polat ýokary güýçli kör perde monobolt

  Doly polat ýokary güýçli kör perde monobolt

  Monobolt ýokary güýçli kör perçinler, gulp çybyklary we agyr ýük goşundylary üçin polo positiveitel deşik doldurmak bilen ýokary güýçli gurluş kör perçinlerdir.

 • Doly polat -okary güýçli kör perdeler gulpy

  Doly polat -okary güýçli kör perdeler gulpy

  Gulplar bilen doly polat -okary güýçli kör perçinler ýokary güýçli gurluşly, köp gysgyçly, iň ýokary gyrkym we dartyş güýji üpjün etmek üçin döredilen içerki gulp berkidijilerdir.Içki mehaniki gulp ulgamy 100% mandrel saklamagy, howa çydamly möhüri we güýçli titremä garşy birleşmäni üpjün edýär.

 • Üç gatly kör perde

  Üç gatly kör perde

  “Tri-Fold” kör perde, sazlanylanda ýapylýan kelläniň üstünde üç sany kirpik emele getirýär.Uly galypdan ýasalan kirpikler, gysylan gysgyç güýjüni egrilen materiallara deň we ýumşak paýlaýar.Şeýle hem, kirpikleriň uly ýüzügi, ýumşak, gözenekli ýa-da döwük böleklerden perçin çekilmeginden ajaýyp gorag hödürleýär.