GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
 • jin801680@hotmail.com
 • 0086-13771485133

Habarlar

 • Aýrylyşyň näçe görnüşi bar we her perçin görnüşiniň aýratynlyklary we ulanylyş gerimi?III

  Aýrylyşyň näçe görnüşi bar we her perçin görnüşiniň aýratynlyklary we ulanylyş gerimi?III

  11. Awtomatiki burawlamak we aýlamak usuly Aýlaw ýokary hilli, netijelilik, gowy iş şertleri, çylşyrymly enjamlar we gymmat bahalara eýe.Päsgelçilik üçin kellesiz perçinleriň süýşürilmegi, göwnüçökgün görnüşli halka perçinleriniň perçinleri we kör perçinleriň perçinleri.Şeýle hem ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Aýrylyşyň näçe görnüşi bar we her perçin görnüşiniň aýratynlyklary we ulanylyş gerimi?II

  Aýrylyşyň näçe görnüşi bar we her perçin görnüşiniň aýratynlyklary we ulanylyş gerimi?II

  5 bolmak ...
  Koprak oka
 • Aýrylyşyň näçe görnüşi bar we her perçin görnüşiniň aýratynlyklary we ulanylyş gerimi?

  Aýrylyşyň näçe görnüşi bar we her perçin görnüşiniň aýratynlyklary we ulanylyş gerimi?

  Dürli perçin birikdirmegiň usullarynyň häsiýetnamalary we ulanylyş çäkleri: 1. Dinönekeý perçinmek Adaty perçinlemek prosesi birneme ýönekeý, usul kämildir, birikdiriş güýji durnukly we ygtybarly we amaly diapazony giňdir.Baglaýjy bölekleriň deformasiýasy r ...
  Koprak oka
 • Dürli aýlaw usullary üçin tehniki talaplar haýsylar?

  Dürli aýlaw usullary üçin tehniki talaplar haýsylar?

  Aýlaw gurluşykda, gazan öndürmekde, demir ýol köprülerinde we metal gurluşlarda giňden ulanylýar.Aýlawyň esasy aýratynlyklary: ýönekeý proses, ygtybarly baglanyşyk, titremä garşylyk we täsire garşylyk.Kebşirlemek bilen deňeşdirilende, onuň kemçilikleri: uly gurluş, gowşak ...
  Koprak oka
 • Aýlaw görnüşleri nähili?

  Aýlaw görnüşleri nähili?

  1. Işjeň perde.Bogun biri-biri bilen aýlanyp bilýär.Gaty baglanyşyk däl.Mysal üçin: gaýçy, pyçak.2. Kesilen perçin.Bogun biri-biri bilen hereket edip bilmeýär.Bu berk baglanyşyk.Mysal üçin, burç dolandyryjylary, üç halka gulpundaky at ýazgylary we köpri binalary.3. Möhürli perde ....
  Koprak oka
 • El bilen pyçak çekýän el bilen nädip ulanmaly

  El bilen pyçak çekýän el bilen nädip ulanmaly

  1. Ilki bilen, iki eli bilen pyçak ýaragynyň tutawajyny doly açyň.2. Pyçak taýagyny ýaragyň kellesine salyň, ýaragyň kellesi pyçagyň gyrasyna berk ýapyşar.3. Aýrylan plastinanyň gural ýaragynyň kellesine boşluksyz berk berkidilendigine göz ýetiriň, soňra tutawajyny iki ha bilen içiňize çekiň ...
  Koprak oka
 • Näme üçin gurnama we ulanylanda pop perçinleriniň özeni çykýar?

  Näme üçin gurnama we ulanylanda pop perçinleriniň özeni çykýar?

  Pop perçinleri ulananyňyzda, esasan nädogry ulanylmagy sebäpli dörän perçin ýadrosynyň syzmagy meselesine duş gelmek bolýar.Şonuň üçin pop perçinleriniň ulanylyşy barada gysgaça maglumat bermäge rugsat ediň.Aýratynlyklaryna we modellerine esaslanyp, iş üçin degişli perçin burunlaryny saýlaň ...
  Koprak oka
 • Aýrylmak üçin howpsuzlyk usullary haýsylar?

  Aýrylmak üçin howpsuzlyk usullary haýsylar?

  Aýlawyň howpsuzlyk tehnologiýasy esasan aşakdaky taraplary öz içine alýar: 1. Aýrylmazdan ozal, pyçak we ýokarky tutawaç ýarylmazlygy ýa-da döwülmezligi üçin barlanmalydyr.2. Perçin ýaragyna zarba guranyňyzda, ony berk berkitmeli;Punch gurlansoň, r ...
  Koprak oka
 • Üç sany kör perdäniň manysy näme?

  Üç sany kör perdäniň manysy näme?

  Trifold-kör perde doly alýuminden ýasalýar, Aýlanandan soň, üç ugra bölüner we latern ýaly emele geler, şonuň üçin oňa çyra kör perdesi hem diýilýär, esasan kagyz ýa-da alýumin önümlerinde ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde reňkli üçburç kör perde giňden ...
  Koprak oka
 • Pop perçinlerini ulanmagyň öňüni alyş çäreleri

  Pop perçinlerini ulanmagyň öňüni alyş çäreleri

  Pop perçinlerini ulanmagyň öňüni alyş çäreleriniň derňewi: 1 pulling Esasy çekiji perwent önümini ulanmazdan ozal, barlamaly: perçin korpusynyň diametri, pyçak korpusynyň uzynlygy, perçin korpusynyň galyňlygy we diametri, perçin ýadrosynyň umumy uzynlygy, açyk ululygy ...
  Koprak oka
 • Esasy çekiş perdeleriniň durnuklylyk derňewine gysgaça giriş

  Esasy çekiş perdeleriniň durnuklylyk derňewine gysgaça giriş

  Kör perçinler, bir tarapa çüýlenip we berkidilip bilinýän perçinleriň bir görnüşidir.Ulanylanda, iş bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin pyçak ulanylýar.Kör perçinleriň köp artykmaçlygy bar we binalar, uçarlar, gämiler we gämi ...
  Koprak oka
 • Pop perçinlerini ulanmakda iş ýörelgesiniň derňewi

  Pop perçinlerini ulanmakda iş ýörelgesiniň derňewi

  Gündelik durmuşda pop perdeleri köplenç köp zady berkitmek üçin ulanylýar.Soňky ýyllarda pudagyň yzygiderli ösmegi bilen pop perçinlerini ulanmagyň gerimi kem-kemden giňelýär we gurluşykda, awtoulaglarda, gämilerde, uçarlarda, tehnikalarda, elektrik enjamlarynda, mebellerde ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/28