Habarlar

 • Will all-aluminum blind rivets rust?
  Iş wagty: Iýun-23-2022

  Alýuminiý kör perçinler poslamaga haýal, umuman, poslamagy aňsat däl diýip pikir edýäris.Koprak oka»

 • What are the surface treatment methods for anti-corrosion of closed countersunk head blind rivets?
  Iş wagty: Iýun-23-2022

  1. Adatça, kör perçinleriň üstki bejergisi alýuminiý kör perçinleriň kellesini ýuwmakdyr.2. Poslamaýan polatdan ýasalan perçinleri saýlaň we arassalaň.3. Demir kör perdeleri elektroplatirlemek, elektroplatirlemek daşky gurşawy goramak elektroplatasiýa we adaty elektroplatasiýa bölünýär.4. st ...Koprak oka»

 • Why did the aluminum rivets riveted on the product
  Iş wagty: Iýun-23-2022

  1. Ilki bilen alýumin zolaklary ulanýandygyňyza göz ýetiriň?Adamlaryň köplenç gürleşýän açyk görnüşli alýumin zolaklary alýumin gapakly ütükler bolany üçin, perdäniň kellesiniň pyrlanandan soň gapagyň we posyň daşy bilen örtülmegi adaty zat.2. Alýumin ýagyş suwuna sezewar edilse, poslar we poslar.Koprak oka»

 • The nail cap came off, what is the reason?
  Iş wagty: Iýun-16-2022

  Sebäp: kör perçinler hünärli däl.Perçeli mandreliň kellesi döwülenden soň, perdäniň beýleki tarapyna ýapyşmalydyr.Göni çekilse, alýumin dyrnagynyň materialynyň gaty ýumşak bolmagy ýa-da diwaryň galyňlygy gaty az bolmagy we deformasiýa ...Koprak oka»

 • What should I do if the blind rivet is used for water leakage?
  Iş wagty: Iýun-16-2022

  1. Kör perçinler ulanylýan möhürleriň görnüşi däl.2. closedapyk kör perdeleri ulanyň.3, käbirleri suw geçirmeýän pad goşup bilerler.Koprak oka»

 • What is the reason for the loosening of the rivets after the blind rivets are riveted when the installation aperture and interlayer length meet the standards?
  Iş wagty: Iýun-16-2022

  1. Dyrnagyň bedeni giňelmeýär we dyrnagyň ýadrosy dartgynlygy ýitirýär.2. Dyrnak göwresiniň gatylygy gaty uly, dyrnagyň ýadrosynyň çekiji güýji gaty az we dyrnagyň göwresi doly giňelmeýär ýa-da doly giňelmeýär.3. Dyrnagyň kellesiniň ululygy gaty uly ýa-da burç nädogry, netijede ...Koprak oka»

 • What surface treatment can open blind rivets be used for?
  Iş wagty: Iýun-08-2022

  Kör perdeli ýerüsti bejerginiň köp görnüşi bar: ● Galvanizasiýa (ekologiýa taýdan arassa, daşky gurşawa degişli däl, adaty we reňkli sinklere bölünýär) bahalary gaty tapawutlanýar.Paint Boýag bişirmek (gowy we erbetlere bölünýär) ● passiwasiýa ● Nikel örtülen ● Rombus ● Oňyn bejergiKoprak oka»

 • How to use open core blind rivets?
  Iş wagty: Iýun-08-2022

  1. gunaragyň burnuna açyk kör perdäni guruň we öňünden burawlanan deşige salyň.2. Gurallary işlediň we iş böleginiň deşigini giňeltmek we doldurmak üçin açyk görnüşli kör perdäni çekiň.3. loadük öňünden kesgitlenen baha ýetende, açyk görnüşli kör perdäniň kellesinde tekiz döwülýär we ...Koprak oka»

 • How to repair the blind rivet gun?
  Iş wagty: Iýun-08-2022

  1. Ilki bilen pyçak ýaragynyň nämedigine göz aýlaň we abatlamaly.2. Eger çapyk ýa-da süýşýän taýak bolsa, barreli aýyryň we dyrnagyň ýeňini açmak üçin iki sany gabat gelýän wilkany ulanyň, soňra dykylan taýagy çykaryp, täzeden gurup bilersiňiz..3. blindadro kör pyçak ýaragy i ...Koprak oka»

 • Dragon Boat Festival holiday notice
  Iş wagty: Iýun-02-2022

  “Dragon Boat” festiwaly şu ýerde!Wuxi Yuke Technology Co., Ltd. üznüksiz goldawyňyz we kompaniýaňyz üçin sag bolsun aýdýaryn!Baýramyňyz gutly bolsun size we maşgalaňyza!Dynç alyş wagtynda syýahat edeniňizde howpsuzlyga üns beriň we seresap boluň!Milli dynç alyş düzgünlerine we aktuna laýyklykda ...Koprak oka»

 • How to remove burrs on the surface of blind rivets?
  Iş wagty: Iýun-02-2022

  Esasan himiki usullar bilen çözülýär.Kör perçinleriň emele gelmegi, Cullygrat atly önümi ulanmak bilen diňe himiki usuldyr.Adaty deburring usuly bilen deňeşdirilende has ýönekeý, has tygşytly we köp zähmet tygşytlaýar.Kör perçinleriň hili ep-esli gowulaşýar ....Koprak oka»

 • Why do open blind rivets have burrs when they are pulled out?
  Iş wagty: Iýun-02-2022

  1. Ulanylýan pyçak ýaragynyň güýji gaty az.Dyrnak ýaragyny çekeniňizde, bir gezek döwüp bolmaz.Iki gezek, üç gezek ýa-da ondanam köp çekilse, döwülýän ýerdäki çişiklere sebäp bolar.2. Açyk kör perdeleriň hil meselesi.3. Açyk kör perdeleriň uzynlygy.Aýlawyň galyňlygy üç bolsa ...Koprak oka»

123456Indiki>>> Sahypa 1/18