Uly kelleli doly polat gümmez kellesi kör perde

Gysga düşündiriş:

Bu gümmez kellesi kör perde önümleri polatdan ýasalýar.Has çydamly, has aladasyz, has çeýe we moda bolup biler.Highokary plastisitliligi, ýadawlyga garşylygy gowy we gaty we galyň.Ony dürli ugurlara ulanyp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Bu gümmez kellesi kör perde önümleri polatdan ýasalýar.Has çydamly, has aladasyz, has çeýe we moda bolup biler.Highokary plastisitliligi, ýadawlyga garşylygy gowy we gaty we galyň.Ony dürli ugurlara ulanyp bolýar.

Biz Hytaýda berkidiji üçin uly önüm, perçinler, hozlar, el perdeleri esasy önümlerimizdir.

Dürli görnüşli alýuminiý kör perçin öndürip bileris we harytlary zerurlyga görä düzüp bileris, size has bäsdeşlik bahasyny hödürlemek isleýäris we siziň we wagtyňyz bilen uzak wagtlap işleşeris.

Tehniki parametrler

Material: Polat korpus / polat baldak 
Faceerüsti gutarmak: Sink örtülen / sink bilen örtülen 
Diametri: 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm,(1/8, 5/32, 3 / 16,1 / 4)

Flanes: 12/14/16

Custöriteleşdirilen: Custöriteleşdirilen
Standart: IFI-114 we DIN 7337, standart däl

Aýratynlyklary

Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
Çykyş: Ekologiýa taýdan arassa
Arza: Lift, gurluşyk, bezeg, mebel, senagat.
Şahadatnama: ISO9001
Önümçilik kuwwaty: 500 tonna / aý
Söwda belligi: YUKE
Gelip çykyşy: WUXI Hytaý
Dil: Remache, Rebites
QC (hemme ýerde gözden geçirmek) Önümçilik arkaly öz-özüni barlamak

Üstünlik

1.Pesional önümçilik tejribesi.

“YUKE RIVET” 10 ýyldan gowrak wagt bäri kör perçin, perde hozy, berkitme bilen meşgullanýar.

2. Doly önümçilik desgalary

Sowuk emele getiriji maşyn, ýalpyldawuk maşyn, bejeriş maşynlary, gurnama maşynlary, synag maşynlary, gaplaýyş maşynlary we ş.m. ýaly bir doly setirimiz bar.

1.2
1.4
1.1
1.3

3.Sort gowşuryş wagty.

Bir konteýner üçin 15 ~ 20 günlük eltip bermegi kepillendireris

Şeýle hem aksiýada birneme perçin öndüreris.

4. Gaplamak

Eksport standart paketlerini we gap-gaçlaryny ulanýarys.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplamakda howpsuzlyk bellikleri hem giňden ulanylar.

3.1
3.2
3.3
3.4
10

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

2007-nji ýylda esaslandyrylan Wuxi Yuke, ençeme ýyl bäri kör perdeleri we berkidijileri professional öndüriji.

Qualityokary hilli önümleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin dolandyryşyň we önümçiligiň doly görnüşi bar.

Önümlerimiz dünýäniň ähli künjeklerine eksport edilýär we gowy abraý gazandyrýar.Müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyklarymyz bar.

Şol bir wagtyň özünde, gözleg we ösüşi birleşdirýäris, müşderilerimize has gowy önümler we has gowy hyzmatlar getirip biljekdigimize ynanýarys.Müşderilerimize has kanagatlandyryjy tejribe getirip bileris.

1.1
1.2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler