GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • jin801680@hotmail.com
  • 0086-13771485133

Aýrylyşyň näçe görnüşi bar we her perçin görnüşiniň aýratynlyklary we ulanylyş gerimi?

Dürli perde birikdirmegiň usullarynyň aýratynlyklary we ulanylyş çäkleri:

1. dinönekeý perde

Ordinaryönekeý aýlaw prosesi birneme ýönekeý, usul kämildir, baglanyşyk güýji durnukly we ygtybarly we amaly diapazony giňdir.Baglaýjy bölekleriň deformasiýasy has uly.

Näçe görnüşi1

Dinönekeý perdebedeniň dürli böleklerinde we böleklerinde giňden ulanylýar, olaryň arasynda ýarym tegelek kelle we tekiz konus kelleleri bedeniň içki mehanizmini we daşky derini pes aerodinamiki daşky talaplar bilen birleşdirmek üçin ulanylýar.Hasaplaýjy kelläni aýyrmak, esasan, ýokary aerodinamiki daşky talaplar bilen daşky deri üçin ulanylýar, derini we ýag çüýşelerini pes aerodinamiki daşky talaplar bilen birleşdirmek üçin uly tekiz tegelek kelleler ulanylýar.

2. Möhürlemek

Möhürli perçinleriň häsiýeti, gurluş boşluklaryny ýok edip, syzmak ýollaryny ýapyp biler.Bu proses birneme çylşyrymly we möhürleýji materiallary goýmak belli bir gurluşyk temperaturasynda, çyglylykda we beýleki şertlerde amala aşyrylmalydyr.

Bölekleri we gurluşlary aýrylmaz ýangyç guýujy enjamlara, howa geçirijilik kabinalaryna we ş.m. möhürlemek üçin ulanylýar.

3. Specialörite perçin

Rokary aýlaw effekti we ýönekeý iş;Gurluşyň aýratyn talaplaryna uýgunlaşyp bilmek;Perçin gurluşy birneme çylşyrymly, ýokary önümçilik bahasy we dar ulanylyş aralygy, bu kynlaşdyrýarýyrtyk kemçilikleri ýok et.

Näçe görnüşi2

Specialörite gurluş talaplary bolan bölekler üçin ulanylýar, abatlamak we näsazlyklary düzetmek üçin hem ulanylyp bilner.

4. Päsgelçilik laýyk

Dyrnak deşiklerini möhürläp bilýän, uzak wagtlap ýadawlyk ömri, perçäniň hilini düýpgöter ýokarlandyrýar.Şeýle-de bolsa, perçin deşikleri üçin ýokary takyklyk talap edilýär, çüýlenmezden ozal dyrnak bilen deşik arasynda ýerleşmek üçin berk arassalamak talaplary talap edilýär.

Näçe görnüşi3

Üçin ulanylýarýokary ýadawlyk bilen komponentler we böleklergarşylyk talaplary ýa-da möhürlemek talaplary.


Iş wagty: Noýabr-17-2023