GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • jin801680@hotmail.com
  • 0086-13771485133

Aýrylyşyň näçe görnüşi bar we her perçin görnüşiniň aýratynlyklary we ulanylyş gerimi?II

5. El aýlamak usuly

Pleönekeý gurallar, aňsat işlemek we pes netijelilik

Käwagt ownuk bölekler, ýaýly hozlar weiki taraplaýyn hasaplaýjy kellesiperde

köp görnüşi1

6. Täsir etmek usuly

Dürli perçin gurluşlary, hatda açyk we çylşyrymly gurluşlar üçin amatly, esbaplar dürli ýerlerde we ştatlarda bolup biler;Aýlaw bilen deňeşdirilende, pes hilli durnuklylygy, pes netijeliligi we ýokary sesi bar

Ordinaryönekeý perçinli perçinler, gaharly perçeli halka çukur perdeleri we gaharly perçinli perçin perdeleri üçin ulanylýar.

köp görnüşi2

7. Pozitiw aýlaw usuly

Ters öwrüm usuly bilen deňeşdirilende, perçinleriň ownuk deformasiýasy, deriniň üstki hili, ýokary iş güýji, pes netijeliligi bar we ulanylyş aralygy gurluş bilen çäklidir.

Hasaplaýjy perdeler we adaty perçin päsgelçilikleri üçin ulanylýar, deriniň ýokary hilli talaplaryna laýyk gelýär

köp görnüşi3

8. Ters öwrüm usuly

Uly perwent deformasiýasy bilen bölekleri berk ýapyşdyryp bilýän giň amaly diapazon, ýeňil ýokarky tutawaç (adaty perçin ýokarky tutawajyň hiline görä).Agyr ýagdaýlarda bolup bilerperçäniň kellesiniň töwereginde ýerli çümmek.

Esasan açyk däl gurluş bölekleriniň möhürlenmegi we möhürleýji bilen örtülmegi üçin amatly

9. Aýlaw usuly

Amal ýönekeý we täsirli, ýöne aýlawyň hili ýeterlik derejede durnukly däl

Çekimli aýlawly halka çukur perdesi, birkemsiz perçinlemek üçin ulanylýar, ýokary gyrkymly perçinli ýüplükli ýüplükli ýüplük, ýüplükli içi çukur perdesi, sim çyzgysy ýadro çekiji perçin perdesi, ýadro çekiji perçin perdesi we ş.m.

10. Gyzgyn aýlamak usuly

Sözbaşy emele getirmek aňsat we ýarylmaga has ýykgyn edýär, sowuk perçinlerden has çylşyrymly we has çylşyrymly gurallar we enjamlar.Titan garyndysy perçinlemek üçin ulanylýar


Iş wagty: 11-2023-nji dekabry