GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • jin801680@hotmail.com
  • 0086-13771485133

Aýrylyşyň näçe görnüşi bar we her perçin görnüşiniň aýratynlyklary we ulanylyş gerimi?III

11. Awtomatiki buraw we perwent usuly

Aýlawda ýokary hilli, netijelilik, gowy iş şertleri, çylşyrymly enjamlar we gymmat bahalar bar.

Päsgelçilik üçin kellesiz perçinleriň süýşürilmegi, göwnüçökgün görnüşli halka perdeleriniň perçinleri wekör perdeperde.Şeýle hem adaty perçin perde üçin ulanylýar.

sdbs (1)

12. Stress tolkunyny aýyrmagyň usuly

Aýlaw prosesi wagtynda, perçin materialy ähli tarapa sinhron akýar, ýagny perçin deşigini doldurmak we perçäniň kellesini emele getirmek sinhron tamamlanýar, bu bolsa birmeňzeş mukdarda päsgelçilik döredip biler.Fatadawlyk ömri, kellesiz perdäniň päsgelçiliksiz pyçak bilen deňeşdirilende ýa-da has ýokarydyr.Aýrylanda, deşigi we uly tonnaly perçin enjamyny takyk işlemegiň zerurlygy ýok, iş böleginiň deformasiýasy az.Şeýle-de bolsa, enjam çylşyrymly, ömri gysga, ses gaty ýokary we amaly ýeterlik derejede amatly däl.

sdbs (2)

Titan erginleriniň el bilen aýlanmagy, ýokary temperaturaly erginler, garyndy polat perçinler we emele gelmek kyn bolan uly diametrli perçinler.Kömürturşy süýüm epoksi birleşýän materiallary aýyrmak, ýokary ýadawlyga garşylyk talaplary bilen päsgelçilikli süýşmek üçin hem ulanylyp bilner.

13. Aýlaw usuly

Dyrnak hasasy birmeňzeş gaharlanyp, dyrnak deşikleri bilen doldurylyp, durnukly hil, ýeriň hili, ýokary netijeliligi we gowy iş şertleri bilen doldurylyp bilner.Onuň ulanylyş aralygygurluşy bilen çäklendirilendir.Göçme perçinli maşynlaryň we perdeleriň galyplarynyň yzygiderli gowulaşmagy sebäpli, ulanylyş aralygy yzygiderli giňelýär.

https://www.yukerivet.com/news/what-are-the-tehnical-requirements-for-various-riveting-methods/

Gapyrgalar, çarçuwalar, şöhleler, diwar panelleri we ş.m.


Iş wagty: -anwar-02-2024